Past Presidents

Dr. Hari Sharma, NY

Dr. Kamal Pathak, NY

Dr. Amar Giri, PA (Late)

Dr. Kunjar Sharma, Canada

Dr. Pramod Sharma, FL

Dr. Shyam Karki, MD

Mr. Krishna Nirola, MD

Mrs. Amrit Tuladhar, AZ

Mr. Naveen Dutta, CO

Mr. Rogar Adhikari, CA

Dr. Shambhu Dhungana, CA

Mr. Medani Adhikari, VA

Mr. Khagendra Adhikari,

 Washington, DC